COVID-19 Pandemi Sürecinin Uzaktan Eğitim Yöntemlerine Etkisi: Ulusal Alan Yazın Taraması

Yazarlar

  • Nihat DAĞLAR Anadolu Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8097509

Anahtar Kelimeler:

Covid-19, eğitim, öğretim, pandemi, uzaktan eğitim yöntemleri

Özet

Bu çalışma, Covid-19 sürecinde Türkiye'de uygulanan uzaktan eğitim yöntemleri üzerine bir literatür taraması yapılarak pandemi sürecinin akademik çalışmalara etkisini ortaya koymayı, dünyada ve ülkemizde uzaktan eğitim yöntemlerine bu odakla yer vermeyi amaçlamaktadır. 2019 yılının Aralık ayında Çin'de dünyada ilk kez görülen Koronavirüs-2019 (COVID-19), bulaşıcılığının yüksek olması nedeniyle kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Covid-19 pandemisi Türkiye'deki eğitim sistemini de büyük ölçüde etkilemiş, yüz yüze eğitime ara verilmesiyle birlikte öğrenci ve öğretmenler arasındaki etkileşim ve öğrenme süreci ciddi anlamda sekteye uğramıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen uzaktan eğitim programı kapsamında, öğrencilerin öğrenme süreçlerine devam edebilmeleri ve eğitim kaybının en aza indirilmesi için dersler özellikle televizyon ve diğer dijital platformlara taşınmış, ancak uzaktan eğitim sürecinde, internet sistemlerindeki altyapı ve donanım eksikliği ile bunlara erişim imkanı ve öğrencilerin uyum süreçleri gibi birçok zorlukla karşılaşılmıştır Bu çalışma, Covid-19 sürecinde Türkiye'deki uzaktan eğitim yöntemleri ve bu alandaki çalışmaları analiz etmeyi, alandaki çalışmalardaki değişimi ortaya koymayı ve sürecin avantaj ve dezavantajlarına ilişkin bir değerlendirme sunmayı amaçlamaktadır.

Referanslar

Akdemir, Ö. (2011). Yükseköğretimimizde uzaktan eğitim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2), 69-71.

Akyürek, M. İ. (2020). Uzaktan eği̇ti̇m: Bi̇r alanyazın taraması. Medeni̇yet Eği̇ti̇m Araştırmaları Dergi̇si̇, 4(1), 1-9.

Alkan, C. (1987). Uzaktan eğitim sistemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No 157.

Alkan, C. (1996). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi. Türkiye 1. Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu. Ankara, Türkiye.

Balcı, A. (2020). Covid-19 özelinde salgınların eğitime etkileri. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 3(3), 75-85.

Basilaia, G., ve Kvavadze, D. (2020). Transition to online education in schools during a SARS-CoV-2 Coronavirus (COVID-19) Pandemic in Georgia. Pedagogical Research, 5(4), em0060. https://doi.org/10.29333/pr/7937

Bozkurt, A. (2016). Bağlantıcı kitlesel açık çevrimiçi derslerde etkileşim örüntüleri ve öğreten-öğrenen rollerinin belirlenmesi. Doktora Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.

Çetin, Ö., Çakıroğlu, M., Bayılmış, C., ve Ekiz, H. (2004). Teknolojik gelişme için eğitimin önemi ve internet destekli öğretimin eğitimdeki yeri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(3), 144-147.

Çukadar, S., ve Çelik, S. (2003). İnternete dayalı uzaktan öğretim ve üniversite kütüphaneleri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4(1), 31-42.

Daniel, S. J. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. Prospects, 49(1), 91-96.

Demi̇̇r, E. (2014). Uzaktan eği̇ti̇me genel bi̇r bakış. Dumlupınar Üni̇versi̇tesi̇ Sosyal Bi̇li̇mler Dergi̇si̇, (39), 203-212.

Duman, S. N. (2020). Salgın döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 95-112.

Er, A. G., ve Ünal, S. (2020). 2019 Koronavirüs salgını–Anlık durum ve ilk izlenimler. Flora, 25, 1-5.

Genç, S. Z., Engi̇̇n, G. ve Yardım, T. (2020). Pandemı̇ (covı̇d-19) sürecı̇ndekı̇ uzaktan eğı̇tı̇m uygulamalarına ı̇lı̇şkı̇n lı̇sansüstü öğrencı̇ görüşlerı̇. Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ Kazım Karabeki̇r Eği̇ti̇m Fakültesi̇ Dergi̇si̇, (41), 134-158. https://doi.org/10.33418/ataunikkefd.782142

Gökçe, A. T. (2008). Küreselleşme süreci̇nde uzaktan eği̇ti̇m. D.Ü. Zi̇ya Gökalp Eği̇ti̇m Fakültesi̇ Dergi̇si̇, (11), 1-12.

Gökbulut, B. (2021). Uzaktan eğitim öğrencilerinin bakış açısıyla uzaktan eğitim ve mobil öğrenme. Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 11(1), 160-177.

Herand, D. ve Hatipoğlu, Z. A. (2014). Uzaktan eğitim ve uzaktan eğitim platformlarının karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 65-75.

Horzum, M. B. (2003). Öğretim elemanlarının internet destekli eğitime yönelik düşünceleri (Sakarya Üniversitesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karataş, S. (2003). Yüz yüze ve uzaktan eğitimde öğrenme deneyimlerinin eşitliği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(3), 91-104.

Kaya, Z., ve Odabaşı, F. (1996). Türkiye’de uzaktan eğitimin gelişimi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 29-41.

Kırali, F. N., ve Alcı, B. (2016). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim algısına ilişkin görüşleri. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 8(30), 55-83.

Kırık, A. (2014). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu. Marmara İletişim Dergisi, (21), 73-94.

Kılınç, H., Okur, M. R. ve Usta, İ. (2021). The opinions of field experts on online test applications and test security during the covıd-19 pandemic. İnternati̇onal Journal Of Assessment Tools İn Educati̇on, 8(4), 975-990. https://doi.org/10.21449/ijate.875293

Lüleci, A. (2009). İşgal İstanbulu'nda salgın hastalıklar (1918-1922). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Moore, M. G., ve Kearsley, G. (2011). Distance education: A systems view of online learning. (3rd ed.). Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning.

Onan, K., Kaya, H., ve Özkoçak, Y. (2023). Pandemi dönemindeki uzaktan eğitim uygulamalarının engelli öğrencilerin akademik başarısına etkisi: Bir vakıf üniversitesi örneği. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 9(1), 150-171.

Özbay, Ö. (2015). Dünyada ve Türki̇ye’de uzaktan eği̇ti̇mi̇n güncel durumu. Uluslararası Eği̇ti̇m Bi̇li̇mleri̇ Dergi̇si̇, (5), 376-394.

Reimers, F. M. (2020). What the Covid-19 Pandemic will change in education depends on the thoughtfulness of education responses today. https://www.ei-ie.org/en/item/23302:what-the-covid-19-pandemic-will-change-in-education-depends-on-the-thoughtfulness-of-education-responses-today-by-fernando-m-reimers (Erişim Tarihi: 16.05.2023).

Sahin, I., ve Shelley, M. (Eds.). (2020). Educational Practices during the COVID-19 Viral Outbreak: International Perspectives. ISTES Organization. https://www.istes.org/educational-practices-during-the-covid-19-viral-outbreak-international-perspectives-7-b.html (Erişim Tarihi: 16.05.2023)

Saygı, H. (2021). Covid-19 pandemi uzaktan eğitim sürecinde sınıf öğretmenlerinin karşılaştığı sorunlar. Açıköğreti̇m Uygulamaları ve Araştırmaları Dergi̇si̇-Auad, 7(2), 109-129. https://doi.org/10.51948/auad.841632

Serçemeli̇̇, M. ve Kurnaz, E. (2020). Covid-19 pandemi̇ dönemi̇nde öğrenci̇leri̇n uzaktan eği̇ti̇m ve uzaktan muhasebe eği̇ti̇mi̇ne yöneli̇k bakış açıları üzeri̇ne bi̇r araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 4(1), 40-53.

Sözen, N. (2020). Covid 19 süreci̇nde uzaktan eği̇ti̇m uygulamaları üzeri̇ne bi̇r i̇nceleme. Avrasya Sosyal ve Ekonomi̇ Araştırmaları Dergi̇si̇, 7(12), 302-319.

Tesar, M. (2020). Towards a post-covid-19 ‘new normality?’: Physical and social distancing, the move to online and higher education. Policy Futures in Education, 18(5), 556–559.

The World Bank, UNESCO and UNICEF (2021). The state of the global education crisis: A path to recovery. Washington D.C., Paris, New York: The World Bank, UNESCO, and UNICEF

Tulunay Ateş, Ö. (2014). Yükseköğretimde uzaktan eğitimin sayısal verilerle değerlendirilmesi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1),22-40.

Yaman, B. (2021). Covid-19 pandemisi sürecinde türkiye ve çin’de uzaktan eğitim süreç ve uygulamalarının ı̇ncelenmesi. Uluslarası Toplum Araştırmaları Dergi̇si̇ , 17(Pandemi Özel Sayısı), 3296-3308. https://doi.org/10.26466/opus.857131

Yılmaz, K. ve Horzum, B. M. (2005). Küreselleşme, bilgi teknolojileri ve üniversite. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (10), 103- 121.

Yolcu, H. H. (2020). Koronavirüs (covid-19) pandemi sürecinde sınıf öğretmeni adaylarının uzaktan eğitim deneyimleri. Açıköğreti̇m Uygulamaları ve Araştırmaları Dergi̇si̇ Auad, 6(4), 237-250.

Yucesoy-Ozkan, S., Kaya, F., Gulboy, E., Altun, D. E., ve Oncul, N. (2020). General and special education practices during the COVID-19 viral outbreak in Turkey. In I. Sahin & M. Shelley (Eds.), Educational practices during the COVID-19 viral outbreak: International perspectives (pp. 19–62). ISTES Organization. https://www.istes.org/educational-practices-during-the-covid-19-viral-outbreak-international-perspectives-7-b.html (Erişim Tarihi: 16.05.2023)

İndir

Yayınlanmış

2023-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

DAĞLAR, N. (2023). COVID-19 Pandemi Sürecinin Uzaktan Eğitim Yöntemlerine Etkisi: Ulusal Alan Yazın Taraması. Dijital Teknolojiler Ve Eğitim Dergisi, 2(1), 16–37. https://doi.org/10.5281/zenodo.8097509