Post-Endüstriyel Çağda Değişen Eğitim Paradigmaları

Yazarlar

  • Zekiye DOĞAN Anadolu Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10439833

Anahtar Kelimeler:

Bilgi Çağı, Bilgi Toplumu, Endüstri Toplumu, Eğitim paradigmaları, Dijitalleşme, Uzaktan Eğitim

Özet

1950’lerde, dünyanın Bilgi Çağına girmesiyle birlikte, eğitim; post-endüstriyel çağda bir paradigma kayması geçirdi. Sanayileşmeden bilgi toplumuna geçiş, eğitime bakış açımızda önemli bir değişimi beraberinde getirdi. Sürekli eğitim kavramı ve önemi, teknolojinin eğitimin geleceğini şekillendirmedeki rolü; post-endüstriyel çağda değişen eğitim paradigmasının kapsamlı bir analizini yapmayı zorunlu kılmaktadır. Bilgi çağı, bilgiye kolayca ulaşılabilen ve herkes tarafından erişilebilir olan yeni bir eğitim yaklaşımını da beraberinde getirmiştir. Bu, toplumun mevcut ihtiyaçlarına uygun yeni bir eğitim yaklaşımı ihtiyacına yol açmıştır. Post-endüstriyel çağ, geleneksel endüstriyel eğitim yöntemlerinden daha ziyade bilgi tabanlı bir sisteme geçişi öngörmektedir. Bu durum, endüstriyel toplum ile bilgi toplumunun sunduğu eğitim modelleri arasında temel farklılıklara yol açmaktadır. Endüstri Toplumunda geçerli olan toplu ve öğreten merkezli eğitim, bilgi çağında öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünmeye teşvik edildiği daha öğrenen merkezli bir yaklaşıma doğru kaymıştır. Dijitalleşmenin yükselişi, bilgi çağında eğitimi de önemli ölçüde etkilemiş, Bilgi ve iletişim teknolojisinin (BİT) sınıfa entegrasyonu, yeni öğretim yöntemlerinin geliştirilmesine yol açmış ve eğitimi öğrenciler için daha erişilebilir hale getirmiştir. Bu durum ayrıca uzaktan eğitimi de her alanda mümkün kılmaktadır. Bu makale, eğitim paradigmasındaki sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişi analiz ederek, sürekli öğrenmenin önemini ve eğitimin geleceğini şekillendirmede teknolojinin rolünü vurgulamaktadır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemi benimsenmiş olup, içerik incelemesi tekniği uygulanmıştır. Makalenin konusunu teşkil eden anahtar kavramlar üzerinden yapılan kaynak taramasında karşılaşılan çalışmalar, eleştirel kaynak incelemesine tabi tutulmuştur. Gerçekleştirilen sistemli okumalar aracılığıyla literatür incelemesinden edinilen bulgular üzerinden teorik tartışmalar yapılmıştır.

Referanslar

Aktan, C. v. (1998). Bilgi Toplumu ve Türkiye. Yen Türkiye Dergiis, s. 118-134.

Altunay, E., & Yalçınkaya, M. (2011). Öğretmen adaylarının bilgi toplumunda değerlere ilişkin görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. . Educational Administration: Theory and Practice,, s. 5-28.

Aydın, B. (2003). Bilgi toplumu oluşumunda bireylerin yetiştirilmesi ve matematik öğretimi. . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, s. 183-190.

Bell, D. (1999). The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books.

Bozkurt, A., & Hibelink, A. (2019). Paradigm shifts in global higher education and e-learning: an ecological perspective. eLearn Magazine, 1-4. doi:10.1145/3329488.3329487

Castells, M. (1997). An introduction to the information age, City : Analysis of Urban Change, Theory, Action.

Cawkell, A. (1984). The information society: technology, politics and infrastuctures. Electronics and Wireless World(90), s. 62-66.

Cawkell, A. (1986). The real information society: present situation and some forecasts. Journal Of Information Scıence, s. 87-95.

Çalık, T., & Sezgin, F. (2005). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. . Kastamonu Eğitim Dergisi, s. 55-56.

Devlet Planlama Teşkilatı. (2001). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Hayat Boyu Eğitim veya Örgün Olmayan Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.

Drucker, P. F. (1996). Yeni Gerçekler. (B. Karanakçı, Çev.) Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Dura, C., & Atik, H. (2002). Bilgi Toplumu Bilgi Ekonomisi ve Türkiye. . İstanbul: Literatür Yayınları.

EDEN . (2020). Online Transformation of Universities. 09 17, 2020 tarihinde Europea Distance and e-learning Network: http://www.eden-online.org/eden_conference/online-transformation-of-universities adresinden alındı

Fındıkçı, İ. (1998). Enformasyon bilgi toplumu dünyası; bilgi toplumunda eğitim ve öğretmen. Bilgi ve Toplum Dergisi. Bilgi ve Toplum Dergisi, 83-91.

Fisk, P. (2017). http://www.thegeniusworks.com/2017/01/future-education-young-everyone-taught-together/. The genius works: http://www.thegeniusworks.com/2017/01/future-education-young-everyone-taught-together/ adresinden alındı

Freeman, C. (1991). Innovation, Changes of Techno-Economic Paradigm and Biological Analogies in Economics. Revue économique, 211-231.

Hesapçıoğlu, M. (2001). Postmodern/Küresel Toplumda Eğitim, Okul ve İnsan Hakları” 21. Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi. İstanbul: Sedar Yayıncılık.

Hira, İ. v. (2003). Sanayi Sonrası Toplum Kuramları. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (s. 63-74). İzmit: İTO.

Jorgensen, R. F. (2013). Framing the net: The Internet human rights. . Cheltenham, Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.

Matellart, A. (2004). Bilgi toplumun tarihi. . İstanbul: İletişim.

Mattelart, A. (2003). The information society, an introduction. . Londond: Sage Publication.

Nelson, B. (1999). Çalışanlarımıza Dinamizm Kazandırmanın 1001 Yolu. (S. Egeliler, Çev.) İstanbul: Rota.

Peters, O. (1998). Learning and Teaching in Distance Education. London: Routledge.

T.C. Başbakanlık. (10-12 Mayıs 2002). Bilgi Toplumuna Doğru. Ankara: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkesi.

Tekin, M., Güleş, H. K., & Öğüt, A. (2003). Değişim Çağında Teknoloji Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

UNESCO. (1997). UNESCO. 2021 tarihinde UNESCO Digital Library: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590 adresinden alındı

Webster, F. (2006). Theories of the information society. . New York: Routledge.

Wedemeyer, C. (1973). Characteristics of Open Learning Systems. Report of NAEB Advisory Committee on Open Learning Systems to NAEB Conference , NAEB Advisory Commitee, New Orleans.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

DOĞAN, Z. (2023). Post-Endüstriyel Çağda Değişen Eğitim Paradigmaları. Dijital Teknolojiler Ve Eğitim Dergisi, 2(2), 103–112. https://doi.org/10.5281/zenodo.10439833