Dijital Teknolojiler ve Eğitim Dergisi https://dijitalted.com/index.php/dijited tr-TR editor@dijitalted.com (Kerim Sarıgül) bilgi@dijitalted.com (Site Yöneticisi) Thu, 29 Dec 2022 00:00:00 +0300 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Öte Evrende Eğitim İnşa Etmek: Doktora Öğrencilerinin Görüşleri https://dijitalted.com/index.php/dijited/article/view/12 <p>Bu araştırmanın amacı, gelecekte Açık ve Uzaktan Öğrenme alanına yön verecek profesyonellerin Metaverse’e ve Metaverse’de eğitimin ne şekilde yer bulacağına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Durum çalışması olarak desenlenen bu araştırmada, bütüncül tek durum deseni tercih edilmiştir. Araştırma, Uzaktan Eğitim Anabilimdalı’nda doktora yapan adaylarla gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarla yapılan yapılandırılmamış görüşmeler sonucunda elde edilen veriler, içerik analizi tekniği ile analize tabi tutulmuştur. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların Metaverse’ün tanımına yönelik görüşleri; ontolojik çerçeve, sosyal ve ekonomik çerçeve, etik çerçeve ve metaforik çerçeve olmak üzere 4 farklı temada birleşmiştir. Katılımcıların Metaverse’de eğitime ilişkin görüşleri ise, öğrenen hazırbulunuşluğu, öğrenen avantajları, öğreten rol ve yeterlikleri, eğitim türü, ortam, araç ve teknolojiler, içerik ve tasarım ve öğrenene kazandırılabilecek beceriler olmak üzere 8 farklı temada ortaya koyulmuştur. Bu temalar ve temalara ilişkin alt temalar katılımcı görüşlerinden doğrudan alıntılar yapılarak paylaşılmıştır.</p> Damla MUŞTU YALDIZ, Gülsün KURUBACAK Telif Hakkı (c) 2022 Dijital Teknolojiler ve Eğitim Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://dijitalted.com/index.php/dijited/article/view/12 Thu, 29 Dec 2022 00:00:00 +0300 Web 2.0 Araçlarına Dayalı Sosyal Bilgiler Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi https://dijitalted.com/index.php/dijited/article/view/14 <p>Araştırmanın temel amacı, 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersi Kültür ve Miras öğrenme alanında web 2.0 araçlarına dayalı olarak gerçekleştirilen etkinliklerin, öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisini incelemektir. Araştırma 2022-2023 eğitim-öğretim yılında, Yozgat iline bağlı Sorgun ilçe merkezindeki bir devlet ilkokulunda öğrenim gören 27 deney ve 27 kontrol grubu olmak üzere toplam 54 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma ön-test son-test kontrol gruplu yarı deneysel desene göre modellenmiştir. Deney grubunda araştırmacılar tarafından tasarlanan web 2.0 araçlarına dayalı etkinlikler kullanılırken, kontrol grubunda mevcut öğretim programına dayalı öğretim gerçekleştirilmiş ve asıl uygulama 4 hafta sürmüştür. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen sosyal bilgiler dersi akademik başarı testi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25 programından yararlanılmış ve veriler araştırma alt problemleri doğrultusunda bağımsız örneklemler t-testi ve bağımlı örneklemler t-testi ile analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen istatistiksel analizler sonucunda deney ve kontrol gruplarının ön-test puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmezken; son-test puanları arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Ayrıca hem deney grubu hem de kontrol grubunun gruplar içi bağımlı örneklemler t-testi sonuçlarına göre ön-test ve son test puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Araştırma sonucuna göre, web 2.0 araçlarına dayalı olarak gerçekleştirilen sosyal bilgiler öğretiminin, öğrencilerin akademik başarılarına katkı sağlayacağı söylenebilir.</p> Özlem GENCER, Uğur GEZER Telif Hakkı (c) 2022 Dijital Teknolojiler ve Eğitim Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://dijitalted.com/index.php/dijited/article/view/14 Thu, 29 Dec 2022 00:00:00 +0300 Matematik Öğretmen Adaylarının Beceri Temelli Etkinlik Geliştirmede Kullanılan Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modeline Yönelik Görüşleri https://dijitalted.com/index.php/dijited/article/view/17 <p>Bu araştırmada matematik öğretmeni adaylarıyla “ters-yüz edilmiş öğrenme modelinin” kullanıldığı bir ortamda etkinlik geliştirme çalışmaları gerçekleştirilerek adayların hem mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hem de gelecekte mesleklerinde kullanabilecekleri farklı bir öğretim modeli deneyiminin kazandırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, öğretmen adaylarınn aldıkları “Matematik Öğretiminde Etkinlik Geliştirme” adlı seçmeli ders bünyesinde problem kurma, tahmin ve matematiksel modelleme becerilerine yönelik etkinlik geliştirme uygulaması yapılmış ve uygulama sonrası ters-yüz edilmiş öğrenme modeline ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans programında öğrenim gören 3. sınıf öğrencilerinden 20 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmanın deseni durum çalışmasıdır. Araştırmada nitel veri toplama araçlarından yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin kodlanarak tümevarımsal yöntemle temalar oluşturulması planlandığından içerik analizi tekniği tercih edilmiştir. Sonuç olarak, öğretmen adaylarının tamamının ters-yüz edilmiş öğrenme modelinin yapısına, öğrenme-öğretme sürecine, öğrenci ve öğretmen rollerine ilişkin çoğunlukla olumlu görüş belirttikleri ve bu modele ilişkin bilgi sahibi oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının çoğunluğunun ters-yüz edilmiş öğrenme modelinin güçlü yönlerine vurgu yaptıkları, matematik öğretiminde uygulanabilir ve etkili olduğu şeklinde görüş bildirdiği; yarıdan fazlasının ise bu modelin öğrenme-öğretme sürecine katkısından dolayı mesleki hayatlarında kullanmayı düşündükleri tespit edilmiştir.</p> Özge TÜRK, Emre EV ÇİMEN Telif Hakkı (c) 2022 Dijital Teknolojiler ve Eğitim Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://dijitalted.com/index.php/dijited/article/view/17 Thu, 29 Dec 2022 00:00:00 +0300 Elektronik Eğitim İçeriklerinde Animasyon ve 3D Hareket Yakalama Tekniği (MOCAP) Kullanımının Faydaları https://dijitalted.com/index.php/dijited/article/view/15 <p>Dijital eğitim dünyasında etkileşimli öğrenme malzemelerinin kullanılması önemli bir ihtiyaçtır. Bunun yanında, farklı özellikleri ile esneklik sağlayacak, etkileşimi artıracak yeni öğrenme teknolojilerinin de ürün ve süreç olarak geliştirilmesi gereklilik haline gelmiştir. Animasyon kullanılarak üretilecek öğrenme malzemelerinin geniş bir yelpazede kullanılması söz konusudur. Bu malzemelerle oluşturulacak görsel kütüphane ve arşiv, stüdyo çekimine ve model kullanımına gerek kalmaksızın, yeni içeriklerin tasarımlanıp, kurgulanarak geliştirilmesine imkân sağlamaktadır. Birbirinden farklı ihtiyaçlara, beklentilere, ilgilere, öğrenme deneyimlerine ve stillerine sahip öğrenenlere hizmet sunan eğitim kurumları tarafından öğrenenlerin kullanımına yönelik çok çeşitli öğrenme malzemeleri hazırlanmaktadır. Ancak, hazırlanan bu malzemelerin genellikle farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek esneklikte olmadığını ifade edebilmek mümkündür. İçeriklerde yaşanabilecek en küçük bir güncelleme ihtiyacında bile içeriğin yeniden üretilmesi gerekebilmektedir. Bu durum, kurumlar açısından zaman, maliyet ve emek kaybına sebep olmaktadır. Bu bağlamda, güncel teknolojik gelişmelerin sunduğu olanaklara paralel olarak; kişi, zaman ve mekândan bağımsız esnek öğrenme malzemelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde eğitim malzemelerinde animasyon kullanımının pek çok faydası söz konusu olacaktır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Sonuçta eğitim malzemelerinde kullanılan animasyonların e-içerikleri eğlenceli hale getirmek, dikkat çekici hale getirmek, öğrenmeyi kolaylaştırmak, önemli noktaları vurgulamak, teorik bilginin pratiğini göstermeye yardımcı olmak gibi konularda avantajlar sağladığı tespit edilmiştir.</p> Köksal BÜYÜK Telif Hakkı (c) 2022 Dijital Teknolojiler ve Eğitim Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://dijitalted.com/index.php/dijited/article/view/15 Thu, 29 Dec 2022 00:00:00 +0300 İlkokul Türkçe Sözlüklerinin Niteliksel Özellikleri Üzerine Bir İnceleme https://dijitalted.com/index.php/dijited/article/view/16 <p>İlkokul Türkçe derslerinde sözlükler sıkça kullanılan eğitim ortamlarıdır. Çocukların söz varlığının geliştirilmesi Türkçe dersinin temel amaçları arasındadır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için kullanılan okul sözlükleri eğitimsel nitelikler taşımalıdır. Sözlüklerin taşıması gereken nitelikleri; içerik özellikleri ve biçimsel özellikler olarak ikiye ayırmak mümkündür. Sözlüklerin biçimsel özellikleri; taşınabilir olması, kâğıt kalitesi, fontu, punto ölçüsü vb. kullanılabilirliğe etki eder. Sözlüklerin içerik ve kapsam açısından yeterliliği ise öğrencilerin karşılaşması muhtemel kelimeleri barındırması (amaca uygunluk), tanımlama özellikleri, köken bilgisinin verilmesi gibi özelliklere bağlıdır. Bu çalışmada, ortaokul Türkçe ders kitaplarından seçilen sözcüklerin dört farklı ortaokul Türkçe sözlükte madde başı olarak nasıl tanımlandığına bakılmış, madde tanımları TDK Büyük Türkçe Sözlük’teki tanımları ile karşılaştırılmış ve eğitsel bir bakış açısına sahip olup olmadığı değerlendirilmiştir. İnceleme sonucunda sözlüklerin madde başı tanımlamalarında TDK Büyük Türkçe Sözlük ile aynı tanımı verme, eksilterek verme ve genişleterek verme yöntemlerini kullandıkları tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda; sözlüklerin görsel açıdan yetersiz, punto ölçülerinin küçük, kâğıt kalitesinin düşük, çapraz gönderim oranının düşük ve en önemlisi de madde başı açıklamalarının yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sözlüklerin olumlu özellikleri arasında taşınabilir olması, madde başlarının koyu veya farklı renkte yazılması, madde başlarının yanında sözcük türünün verilmesi gibi nitelikler sayılabilir.</p> Ziya GÜZEL, Hürkan Durmuş SÜSLÜ Telif Hakkı (c) 2022 Dijital Teknolojiler ve Eğitim Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://dijitalted.com/index.php/dijited/article/view/16 Thu, 29 Dec 2022 00:00:00 +0300