Matematik Öğretmen Adaylarının Beceri Temelli Etkinlik Geliştirmede Kullanılan Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modeline Yönelik Görüşleri

Yazarlar

  • Özge TÜRK Milli Eğitim Bakanlığı
  • Emre EV ÇİMEN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7487540

Anahtar Kelimeler:

Yapay zekâ, öğrenen destek hizmetleri, kişiselleştirilmiş öğrenme, açık ve uzaktan öğrenme, çevrimiçi öğrenme, uzaktan eğitim

Özet

Bu araştırmada matematik öğretmeni adaylarıyla “ters-yüz edilmiş öğrenme modelinin” kullanıldığı bir ortamda etkinlik geliştirme çalışmaları gerçekleştirilerek adayların hem mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hem de gelecekte mesleklerinde kullanabilecekleri farklı bir öğretim modeli deneyiminin kazandırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, öğretmen adaylarınn aldıkları “Matematik Öğretiminde Etkinlik Geliştirme” adlı seçmeli ders bünyesinde problem kurma, tahmin ve matematiksel modelleme becerilerine yönelik etkinlik geliştirme uygulaması yapılmış ve uygulama sonrası ters-yüz edilmiş öğrenme modeline ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans programında öğrenim gören 3. sınıf öğrencilerinden 20 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmanın deseni durum çalışmasıdır. Araştırmada nitel veri toplama araçlarından yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin kodlanarak tümevarımsal yöntemle temalar oluşturulması planlandığından içerik analizi tekniği tercih edilmiştir. Sonuç olarak, öğretmen adaylarının tamamının ters-yüz edilmiş öğrenme modelinin yapısına, öğrenme-öğretme sürecine, öğrenci ve öğretmen rollerine ilişkin çoğunlukla olumlu görüş belirttikleri ve bu modele ilişkin bilgi sahibi oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının çoğunluğunun ters-yüz edilmiş öğrenme modelinin güçlü yönlerine vurgu yaptıkları, matematik öğretiminde uygulanabilir ve etkili olduğu şeklinde görüş bildirdiği; yarıdan fazlasının ise bu modelin öğrenme-öğretme sürecine katkısından dolayı mesleki hayatlarında kullanmayı düşündükleri tespit edilmiştir.

Referanslar

Abeysekera, L., & Dawson, P. (2014). Motivation and cognitive load in the flipped classroom: Definition, rationale and a call for research. Higher Education Research Development, 34(1), 1-14.

Arshad, K., & Imran, M. A. (2013). Increasing the interaction time in a lecture by integrating flipped classroom and just-in-time teaching concepts. Journal of Learning and Teaching, 4(7), 1-13.

Aydın, B. (2016). Ters yüz sınıf modelinin akademik başarı, ödev/görev stres düzeyi ve öğrenme transferi üzerindeki etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi.

Aydın, H. (2020). Ters-yüz edilmiş sınıf modelinin tam sayılarda işlemler konusunun öğreniminde akademik başarıya etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi.

Baepler, P., Walker, J. D., & Driessen, M. (2014). It's not about seat time: Blending, flipping, and efficiency in active learning classrooms. Computers & Education, 78, 227-236.

Baker, J. W. (2000). The classroom flip: Using web course management tools to become the guide by the side. Selected Papers from the 11th International Conference on College Teaching and Learning, Florida Community College, Jacksonville, 9-17.

Bal, H. (2016). Nitel araştırma yöntem ve teknikleri. İstanbul: Sentez Yayıncılık.

Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Before you flip, consider this. Phi Delta Kappan, 94(2), 25.

Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. Higher Education, 32(3), 347-364.

Bishop, J. L., & Verleger, M. A. (2013, June). The flipped classroom: A survey of the research. In 2013 ASEE Annual Conference & Exposition (pp. 23-1200).

Blau, I., & Shamir-Inbal, T. (2017). Re-designed flipped learning model in an academic course: The role of co-creation and co-regulation. Computers Education, 115, 69-81.

Bulut, R. (2019). Oran-orantı konusunun öğretiminde ters yüz sınıf modelinin etkisinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi.

Ceylaner, S. (2016). Dokuzuncu sınıf İngilizce öğretiminde ters yüz sınıf yönteminin öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluklarına ve İngilizce dersine yönelik tutumlarına etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Mersin Üniversitesi.

Çevikbaş, M. (2018). Ters-yüz sınıf modeli uygulamalarına dayalı bir matematik sınıfındaki öğrenci katılım sürecinin incelenmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.

Demiralay, R. (2014). Evde ders okulda ödev modelinin benimsenmesi sürecinin yeniliğin yayılımı kuramı çerçevesinde incelenmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.

Driscoll, M. (2002). Blended learning: Let’s get beyond the hype. E-Learning, 1(4), 1-4.

Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş: Nitel, nicel ve eleştirel kuram metodojileri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Enfield, J. (2013). Looking at the impact of the flipped classroom model of instruction on undergraduate multimedia students at CSUN. TechTrends, 57(6), 14-27.

Erdem, E. ve Demirel, Ö. (2002). Program geliştirmede yapılandırmacılık yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 81-87.

Flipped Learning Network [FLN] (2014). The four pillars of flıp. https://flippedlearning.org/ adresinden erişilmiştir.

Fraga, L. M., & Harmon, J. (2014). The flipped classroom model of learning in higher education: An investigation of preservice teachers’ perspectives and achievement. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 31(1), 18-27.

Güç, F. (2017). Rasyonel sayılar ve rasyonel sayılarda işlemler konusunda ters-yüz sınıf uygulamasının etkileri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Amasya Üniversitesi.

Hayırsever, F. ve Orhan, A. (2018). Ters yüz edilmiş öğrenme modelinin kuramsal analizi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 572-596.

Jenkins, H. (2012). Textual poachers: Television fans and participatory culture. Routledge.

Koç-Deniz, H. (2019). Matematik dersinde oyun ve etkenlik destekli ters yüz sınıf modelinin öğrenci başarısına, problem çözme ve problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerine etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Fırat Üniversitesi.

Lage, M. J., Platt, G. J., & Treglia, M. (2000). Inverting the classroom: A gateway to creating an inclusive learning environment. The Journal of Economic Education, 31(1), 30-43.

Merriam, S. B. (2015). Qualitative research: a guide to design and implementation (S. Turan, Çev.). San Francisco: Jossey-Bass.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1-8.sınıflar). Ankara.

Ökmen, B. (2020). Basamaklandırılmış ters yüz öğrenme modeli öğretim sürecinin geliştirilmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Düzce Üniversitesi.

Özdemir, A. (2016). Ortaokul matematik öğretiminde harmanlanmış öğrenme odaklı ters yüz sınıf modeli uygulaması [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.

Özdemir, M. Ç. (2019). Ters yüz edilmiş sınıf uygulamalarının geometri öğretiminde kullanılmasının matematik öğretmeni adaylarının geometriye yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Bayburt Üniversitesi.

Özden, Y. (2020). Öğrenme ve öğretme (13. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Öztürk, F. (2016). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının etkinlik hazırlama ve uygulama süreçlerinin incelenmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi.

Staker, H., & Horn, M. B. (2012). Classifying K-12 blended learning. Mountain View, CA: Innosight Institute.

Strayer, J. F. (2012). How learning in an inverted classroom influences cooperation, innovation and task orientation. Learning Environments Research, 15(2), 171-193.

Talbert, R. (2012). Inverted classroom. Colleagues, 9(1), 7.

TEDMEM. (2021, Nisan). 2020 eğitim değerlendirme raporu (TEDMEM Değerlendirme Dizisi 7). Ankara: Türk Eğitim Derneği Düşünce Kuruluşu.

Touchton, M. (2015) Flipping the classroom and student performance in advanced statistics: Evidence from a quasi-experiment. Journal of Political Science Education, 11(1), 28-44.

Tucker, B. (2012). The flipped classroom. Education Next, 12(1), 82-83.

Turan, Z. ve Göktaş, Y. (2015). Yükseköğretimde yeni bir yaklaşım: Öğrencilerin ters yüz sınıf yöntemine ilişkin görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(2), 156-164.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Zownorega, S. J. (2013). Effectiveness of flipping the classroom in a honors level, mechanics-based physics class (Unpublished master's thesis). Eastern Illinois University, Illinois.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-29

Nasıl Atıf Yapılır

TÜRK, Özge, & EV ÇİMEN, E. (2022). Matematik Öğretmen Adaylarının Beceri Temelli Etkinlik Geliştirmede Kullanılan Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modeline Yönelik Görüşleri. Dijital Teknolojiler Ve Eğitim Dergisi, 1(2), 92–109. https://doi.org/10.5281/zenodo.7487540

Benzer Makaleler

1 2 > >> 

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.