Açık ve Uzaktan Öğrenme Sistemlerinde Yapay Zekânın Öğrenen Destek Hizmeti Bağlamında Kullanımı

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.6647642

Anahtar Kelimeler:

Yapay zekâ, öğrenen destek hizmetleri, kişiselleştirilmiş öğrenme, açık ve uzaktan öğrenme, çevrimiçi öğrenme

Özet

Açık ve uzaktan öğrenme (AUÖ) ortamlarında öğrenme sürecinin verimli bir şekilde yürütülmesi için sistemin öğrenen ihtiyaçlarına yönelik destek hizmetlerini sağlaması beklenir. Yapay zekâ teknolojileri ve eğitim alanındaki uygulamaları sayesinde AUÖ ortamlarında öğrenenlerin destek hizmetlerine yönelik ihtiyaçlarının daha etkili ve sürdürülebilir şekilde karşılanması mümkündür. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, AUÖ ortamlarında yapay zekâ teknolojisinin öğrenen destek hizmetleri kapsamında nasıl kullanılabileceğini incelemektir. Bu amaca yönelik olarak çalışmada destek hizmetleri; akademik destek, idari destek, danışmanlık desteği, teknik destek ve kütüphane desteği olmak üzere beş başlık altında ele alınmıştır. Araştırmada geleneksel alanyazın taraması tercih edilmiş ve var olan çalışmalar ve uygulamalar incelenerek destek hizmetleri bağlamında bütüncül bir bakış açısı sunulmuştur. Öğrenme süreciyle ve öğrenenin öğrenme deneyimiyle doğrudan ilişkilendiren akademik destek, yapay zekâ teknolojileri ve sağladığı olanaklar kapsamında oldukça önemli bir paya sahiptir. Bununla birlikte AUÖ’de öğrenenlerin kitlesel olması ve öğrenenlerin bireysel beklenti ve ihtiyaçlarında görülen çeşitlilik öğrenme sürecinde kişiye özel ve zamanında geribildirim alınmasını zorlaştırmış, dolayısıyla yapay zekanın AUÖ’de akademik destek hizmetlerinin yanında diğer destek hizmetlerinde kullanımını gerekli kılmıştır. Araştırmada, gelecek çalışmalar için uygulamaya yönelik çalışmaların yapılması, destek hizmetlerinin her bir destek türünde ayrıntılı incelenmesi, teknoloji entegrasyonu bağlamında kurumsal çerçevelerin oluşturulması önerilmektedir.

Referanslar

Ahmad, S. F., Alam, M. M., Rahmat, Mohd. K., Mubarik, M. S., & Hyder, S. I. (2022). Academic and Administrative Role of Artificial Intelligence in Education. Sustainability, 14(3), 1101. http://dx.doi.org/10.3390/su14031101

Alexander, B. (2019). AIs in search of a campus. Educause Review, https://er.educause.edu/articles/2019/10/5-ais-in-search-of-a-campus (Erişim tarihi: 05.04.2022).

Annand, D. (2011). Social presence within the community of inquiry framework. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 12(5), 40-56. https://doi.org/10.19173/irrodl.v12i5.924

Artsın, M., Koçdar, S., & Bozkurt, A. (2020). Öğrenenlerin öz-yönetimli öğrenme becerilerinin kitlesel açık çevrimiçi dersler bağlamında incelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI), 10(1), 1-30. https://doi.org/10.18039/ajesi.681905

Bartgis, J., & Albright, G. (2016). Online role-play simulations with emotionally responsive avatars for the early detection of Native youth psychological distress, including depression and suicidal ideation. American Indian and Alaska native mental health research (Online), 23(2), 1–27. https://doi.org/10.5820/aian.2302.2016.1

Baruah, T. D. (2018). E-Learning as a Medium for Facilitating Learners’ Support Services Under Open and Distance Learning: An Evaluative Study. In: Anjana (eds) Technology for Efficient Learner Support Services in Distance Education. Singapore:Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-2300-3_5

Bates, T. (2012). What’s right and what’s wrong about Coursera-style MOOCs. Learning and Distance Education Resources Blog [Weblog post]. http://www.tonybates.ca/2012/08/05/whats-right-and-whats-wrong-about-coursera-style-moocs/

Bawa, P. (2016). Retention in online courses: Exploring issues and solutions-a literature review. Sage Open, 6(1), 1-11. https://doi.org/10.1177/2158244015621777

Berendt, B., Littlejohn, A., & Blakemore, M. (2020). AI in education: Learner choice and fundamental rights. Learning, Media and Technology, 45(3), 312-324. https://doi.org/10.1080/17439884.2020.1786399

Bird J. J., Ekárt A., Faria D. R. (2019). Learning from Interaction: An Intelligent Networked-Based Human-Bot and Bot-Bot Chatbot System. In Lotfi A., Bouchachia H., Gegov A., Langensiepen C., McGinnity M. (Eds) Advances in Computational Intelligence Systems. UKCI 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, 840. Cham: Springer,. https://doi.org/10.1007/978-3-319-97982-3_15

Bonk, C. J., Zhu, M., Kim, M., Xu, S., Sabir, N., & Sari, A. R. (2018). Pushing toward a more personalized MOOC: Exploring instructor selected activities, resources, and technologies for MOOC design and implementation. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 19(4). https://doi.org/10.19173/irrodl.v19i4.3439

Bowen, K., Riedel, C., & Essa, A. (2017). 7 things you should know about artificial intelligence in teaching and learning. EDUCAUSE Learning Initiative (ELI). https://library.educause.edu/resources/2017/4/7-things-you-should-know-about-artificial-intelligence-in-teaching-and-learning

Bozkurt, A. (2013). Mega üniversitelerde öğrenci destek hizmetleri. Akademik Bilişim 2013, (s. 395-401). Akdeniz Üniversitesi, 23-25 Ocak, Antalya.

Cantu-Ortiz, F. J., Galeano Sánchez, N., Garrido, L., Terashima-Marin, H. & Brena, R. F. (2020). An artificial intelligence educational strategy for the digital transformation. International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 14, 1195–1209. https://doi.org/10.1007/s12008-020-00702-8

Chang, J., & Lu, X. (2019). The Study on Students' Participation in Personalized Learning Under the Background of Artificial Intelligence. 2019 10th International Conference on Information Technology in Medicine and Education (ITME), pp. 555-558. Qingdao, China

Damasceno, A. R. P., Martins, A. R., Chagas, M. L., Barros, E. M., Maia, P. H. M., & Oliveira, F. C. (2020). STUART: An intelligent tutoring system for increasing scalability of distance education courses. In Proceedings of the 19th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems (IHC '20) (pp.1-10). Diamantina, Brazil. https://doi.org/10.1145/3424953.3426640

Educause (2019). Educause Horizon Report 2019: Higher Education Edition. https://library.educause.edu/-/media/files/library/2019/4/2019horizonreport.pdf (Erişim Tarihi: 10.05.2022)

Educause (2020). Educause Horizon Report 2020: Teaching and Learning Edition. https://library.educause.edu/resources/2020/3/2020-educause-horizon-report-teaching-and-learning-edition (Erişim Tarihi: 10.05.2022)

Fournier, H., & Kop, R. (2015). MOOC learning experience design: Issues and challenges. International Journal on E-Learning, 14(3), 289-304. https://www.learntechlib.org/p/150661/

Fulmer, R. (2019). Artificial intelligence and counseling: Four levels of implementation. Theory & Psychology, 29, 807- 819.

Garrison, D. R., Anderson, T., ve Archer, W. (2000). Critical inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education. The Internet and Higher Education, 2(2-3), 87-105. https://doi.org/10.1016/S1096-7516(00)00016-6

Gocen, A., & Aydemir, F. (2021). Artificial intelligence in education and schools. Research on Education and Media, 12(1), 13-21. https://doi.org/10.2478/rem-2020-0003

Goel, A.K., Creeden, B., Kumble, M., Salunke, S., Shetty, A., & Wiltgen, B. (2015, September). Using Watson for enhancing human-computer co-creativity. In 2015 AAAI Fall Symposium Series.

Goksel, N., & Bozkurt, A. (2019). Artificial Intelligence in Education: Current Insights and Future Perspectives. In S. Sisman-Ugur, & G. Kurubacak (Eds.), Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism (pp. 224-236). Hershey, PA: IGI Global.

Hamet, P., & Tremblay, J. (2017). Artificial intelligence in medicine. Metabolism, 69, S36–S40. https://doi.org/10.1016/j.metabol.2017.01.011

Hanaylı, M. C. (2021). Yapay Zekâda Veri ve Önyargı. U. Köse (Editör). Yapay Zekâ Etiği içinde (s. 47-62). Ankara: Nobel.

Harisanty, D., Anna, N. E. V., Putri, T. E., & Firdaus, A. A. (2020). Designing “library smartbot” to support information services in academic library. Journal of Southwest Jiaotong University, 55(6). https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.55.6.15

Hien, H.T., Cuong, P., Nam, L.N., Nhung, H.L., & Dinh, T.L. (2018). Intelligent Assistants in Higher-Education Environments: The FIT-EBot, a Chatbot for Administrative and Learning Support. Proceedings of the Ninth International Symposium on Information and Communication Technology - SoICT 2018. Da Nang, Vietnam.

Hwang, G.-J., Tu, Y.-F., & Tang, K.-Y. (2022). AI in Online-Learning Research: Visualizing and Interpreting the Journal Publications from 1997 to 2019. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 23(1), 104-130. https://doi.org/10.19173/irrodl.v23i1.6319

IBM Cloud Education (2020). Artificial Intelligence (AI). https://www.ibm.com/cloud/learn/what-is-artificial-intelligence (Erişim Tarihi: 23.01.2022).

Kaplan, D. M., Tarvydas, V. M., & Gladding, S. T. (2014). 20/20: A vision for the future of counseling: The new consensus definition of counseling. Journal of Counseling & Development, 92(3), 366–372. http://dx.doi.org/10.1080/03054985.2017.1297184

Keast, D. A. (1997). Toward an effective model for implementing distance education programs. American Journal of Distance Education, 11(2), 39-55. https://doi.org/10.1080/08923649709526960

Kit, P. L., Teo, C. T., Tan M., & Park, Y. (2018): Singapore children’s online counselling experiences on a live chat portal, British Journal of Guidance & Counselling, 47(3), 304-316, https://doi.org/10.1080/03069885.2018.1485871

LeCun, Y., Bengio, Y., & Hilton, G. (2015). Deep Learning. Nature, 521(7553), 436-444. https://doi.org/10.1038/nature14539

Lee, J. Y. (2003). Current status of learner support in distance education: Emerging issues and directions for future research. Asia Pacific Education Review, 4(2), 181-188. https://doi.org/10.1007/BF03025360

Li P., & Jeong, H. (2020). The social brain of language: grounding second language learning in social interaction. npj Science of Learning, 5(8), 1-9. https://doi.org/10.1038/s41539-020-0068-7

Li, H., Gobert, J., & Dickler, R. (2019). Evaluating the transfer of scaffolded inquiry: What sticks and does it last? In S. Isotani, E. Millán, A. Ogan, P. Hastings, B. McLaren, & R. Luckin (Eds.), Artificial intelligence in education (pp. 163–168). Cham: Springer.

Luxton, D. D. (2014). Artificial intelligence in psychological practice: Current and future applications and implications. Professional Psychology: Research and Practice, 45(5), 332–339.

Metz, C., & Satariano, A. (2018). Silicon Valley’s giants take their talent hunt to Cambridge. The New York Times. https://www.nytimes.com/2018/07/03/technology/cambridge-artificial-intelligence.html (Erişim Tarihi: 12.11.2021)

Moore, M. G. (2019). The Theory of Transactional Distance. M. G. Moore ve W.C. Diehl (Editörler). Handbook of Distance Education içinde (s. 32-46). New York: Routledge.

Ouma, R. (2019) Transforming university learner support in open and distance education: Staff and students perceived challenges and prospects. Cogent Education, 6(1), 1-15. https://doi.org/10.1080/2331186X.2019.1658934

Özer, N. (2019). Açıköğretim sisteminde öğrenenlerin kariyer destek hizmetinden beklentileri ve kariyer gelişim ihtiyaçlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı. Eskişehir.

Parahakaran, S. (2018). Tackling Challenges for Higher Education: Learner Support Services for Distance Learning for Sustainable Collaborative Learning Communities. In Anjana (eds) Technology for Efficient Learner Support Services in Distance Education. Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-2300-3_13

Rai, A., Constantinides, P., & Sarker, S. (2019). Next-generation digital platforms: Towards human-AI hybrids. MIS Quarterly, 43(1), iii-ix.

Rodrigues, J. J., João, P. F., & Vaidya, B. (2012). EduTutor: An Intelligent Tutor System for a Learning Management System. In Q. Jin (Ed.), Intelligent Learning Systems and Advancements in Computer-Aided Instruction: Emerging Studies (pp. 49-63). Hershey: IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-61350-483-3.ch004

Rodriguez, M. E., Guerrero-Roldán, A. E., Baneres, D., & Karadeniz, A. (2022). An Intelligent Nudging System to Guide Online Learners. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 23(1), 41-62. https://doi.org/10.19173/irrodl.v22i4.5407

Schatten, M., Ðurić, B. O., & Peharda, T. (2021). A Cognitive Agent for University Student Support. In 2021 IEEE Technology & Engineering Management Conference-Europe (TEMSCON-EUR) (pp. 1-6). Dubrovnik, Croatia.

Şenocak, D. (2020). Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında yapay zekâ: Sunduğu fırsatlar ve yarattığı endişeler. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6 (3), 56-78.

Tait, A. (2014). From place to virtual space: Reconfiguring student support for distance and e-learning in the digital age. Open Praxis, 6(1), 5-16. http://doi.org/10.5944/openpraxis.6.1.102

Tait, A. (2015). Student success in open, distance and e-learning. Oslo, Norway: International Council for Open and Distance Education. https://www.glokalde.com/pdf/issues/3/republished-2.pdf (Erişim Tarihi: 23.01.2022)

Tang, K.-Y., Chang, C.-Y., & Hwang, G.-J. (2021). Trends in artificial intelligence-supported e-learning: a systematic review and co-citation network analysis (1998–2019). Interactive Learning Environments, 1–19. https://doi.org/10.1080/10494820.2021.1875001

Uğurlu, Y. & Karabulut, M. (2021). Artificial Intelligence Supported Turkish University Virtual Assistant. 2021 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU) (pp. 1-5). Elâzığ, Turkey.

UNESCO. (2002). Open and distance learning: trends, policy and strategy consideration. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000128463 (Erişim Tarihi: 02.01.2022)

Vrontis, D., Christofi, M., Pereira, V., Tarba, S., Makrides, A., & Trichina, E. (2022). Artificial intelligence, robotics, advanced technologies and human resource management: A systematic review. The International Journal of Human Resource Management, 33(6), 1237-1266. https://doi.org/10.1080/09585192.2020.1871398

Wagh, S. K., Agarwal, D. O., Hire, L. S., & Choudhary, J. N. (2019). MockAI: Smart Recruitment Counseling using Artificial Intelligence. International Journal of Computer Sciences and Engineering, 7(2), 261-265.

Webster, J. ve Watson, R. (2002). Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review. MIS Quarterly, 26 (2), xiii-xxiii. https://www.jstor.org/stable/4132319

Wiley, D., & Hilton, J. III (2009). Openness, Dynamic Specialization, and the Disaggregated Future of Higher Education. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 10(5), 1-17.

Xiaogang, L. (2018). A research on distance education system based on artificial intelligence technology. In Proceedings of 2018 International Conference on Big Data and Artificial Intelligence (ICBDAI 2018) (pp. 98-103). Chengdu, China.

Yates, H., & Chamberlain, C. (2017). Machine Learning and Higher Education. EDUCAUSE Review. https://er.educause.edu/articles/2017/12/machine-learning-and-higher-education (Erişim Tarihi: 11.05.2022)

Zdeborová, L. (2017). Machine Learning: New tool in the box. Nature Physics, 13 (5), 420-421 https://doi.org/10.1038/nphys4053

İndir

Yayınlanmış

2022-06-20

Nasıl Atıf Yapılır

Kır, Şeyda, & Şenocak, D. (2022). Açık ve Uzaktan Öğrenme Sistemlerinde Yapay Zekânın Öğrenen Destek Hizmeti Bağlamında Kullanımı. Dijital Teknolojiler Ve Eğitim Dergisi, 1(1), 36–56. https://doi.org/10.5281/zenodo.6647642

Benzer Makaleler

1 2 > >> 

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.