Etkileşimli Dijital Ders Malzemelerinin Kullanımı: Müzik Eğitimi Alanında Bir Araştırma

Yazarlar

  • Murat AKYILDIZ Anadolu Üniversitesi
  • Köksal BÜYÜK Anadolu Üniversitesi
  • Uğur KESKİN Anadolu Üniversitesi
  • Sancar TUNALI

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10439846

Anahtar Kelimeler:

Etkileşimli Öğrenim, Dijital Ders Malzemesi, Müzik Eğitimi

Özet

Bu çalışmada müzik eğitiminde etkileşimli ders malzemelerinin tasarımı ve kullanımının önemi vurgulamakta ve öğrenme süreçlerini geliştirmenin bir biçimi olarak bu tür materyallerin kullanılmasını önermektedir. Çalışmada, eğitim teknolojisinin önemi ve teknolojinin eğitimdeki rolü ortaya konulmak suretiyle, öğrenci merkezli öğrenmeyi desteklemek için teknolojinin nasıl kullanılabileceği tartışılmaktadır. Karma bir yöntem olan sıralı açıklayıcı modelin kullanıldığı çalışmada, nicel ve nitel veri toplama yöntemleri birleştirilmiştir. Nicel veriler, öğrenci görüşleri ve başarı testi ile elde edilirken, nitel veriler öğrenci görüşmeleri yoluyla toplanmıştır. 30 lise öğrencisi rastgele deney ve kontrol gruplarına atanmıştır. Deney grubuna e-öğrenme prensiplerine uygun materyal sağlanırken, kontrol grubu geleneksel yöntemle öğrenime tabi tutulmuştur. Ortaya çıkan bulgular, istatistiksel analizler ve görüşmelerden edinilen verileri kapsamaktadır. Ölçme araçları vasıtasıyla, katılımcıların müzik eğitimi kapsamında e-öğrenme ders malzemelerine karşı nasıl bir tepki ortaya koydukları belirlenmiştir. Analize dönük çalışmalarda, grup başarılarının değişimini kontrol edebilmek için varyans analizi uygulanmıştır. Öntest sonuçlarının benzerlik göstermesine karşın, son testte deney grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı bir farkın oluştuğu belirlenmiştir. Söz konusu sonuç ise deney grubunun kontrol grubuna kıyasla daha fazla ilerleme kaydettiğini göstermektedir. Deney grubundaki öğrencilerin dijital materyale yönelik değerlendirmeleri, medyan puana benzer bir netice vermektedir. Bir diğer ifadeyle, materyali ortalama derecede beğendikleri ve benimsedikleri anlaşılmaktadır. Bu sonuçlar, deney grubunun kontrol grubuna göre daha fazla başarı sağladığını ve dijital materyali orta derecede beğendiğini göstermektedir. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde ise nicel analize koşut olarak hazırlanan açık uçlu sorular, odak grup görüşmesi katılımcılarına yöneltilmiştir. Katılımcılar, dijital materyalin olumsuz yönleri olarak, öğretmenlere soru sorma konusundaki zorluklara dikkat çekmiş ve ayrıca dijital materyalin birtakım sıkıcı yönler barındırdığını ifade etmişlerdir. Katılımcıların, dijital materyalin eğitimde yerinin olduğunu kabul etmesinin yanı sıra yüz yüze öğrenmenin baskın niteliklerini vurgulaması, ilgili literatürdeki geçmiş dönem çalışmalarda ana akım görüşler olarak ortaya çıkan hususlar ile belirgin bir biçimde örtüşmektedir.

Referanslar

Akarsu, S. (2017). Müzik Dersinde Öğrenme Öğretme Süreci ile İlgili Öğrenci Görüşleri. Journal of Turkish Studies. 12. 35-48. 10.7827/TurkishStudies.12690. https://www.researchgate.net/publication/322073619_MUZIK_DERSINDE_OGRENME_OGRETME_S URECI_ILE_ILGILI_OGRENCI_GORUSLERI

Akgün Özbek, E. (2016). Teknoloji eğitim için iyi midir? [Kitap tanıtımı: Is technology good for education by N. Selwyn], AUAd, 2(4), 177-185. https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/402175

Aydın, C. H. (2000). Öğrenme ve öğretme kuramlarının eğitim iletişimine katkısı. Kurgu Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli İletişim Dergisi, 17(17), 183-197., https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1501157

Bilgiç, E. Ş., (2005). “E-Öğretim Tasarım Süreci: Bir Materyalin Kullanışlılığına İlişkin Katılımcı Görüşleri”, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Ankara: https://www3.tcmb.gov.tr/kutuphane/TURKCE/tezler/ecesenerbilgic.pdf Bozkurt, A. (2014). Ağ toplumu ve öğrenme: Bağlantıcılık, Mersin Üniversitesi, Akademik Bilişim’14 - XVI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, (Mersin:5 - 7 Şubat 2014). https://www.researchgate.net/publication/335723739_Ag_toplumu_ve_ogrenme_Baglanticilik

Bloom, Benjamin S. (1968). "Learning for Mastery". UCLA - CSEIP - Evaluation Comment. Vol. 1.

Cresswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2010). Designing and conducting mixed methods research. 2nd edn Sage Publications Inc. Thousand Oaks, CA.

Creswell, J. W. (1994). Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.

Dalmışlı, F. (2013). Müzik Eğitiminde Materyal Geliştirme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Deperlioğlu, Ö. (2010). Bölüm-6 E-öğrenme Sistemlerinde Verimliliğin Ölçülmesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği. Türkiye’de e-öğrenme: gelişmeler ve uygulamalar, 131. https://www.researchgate.net/publication/342355053_TURKIYE_DE_EOGRENME_Gelismeler_ve_Uy gulamalar

Güneş, F. (2012). Bologna süreci ile yükseköğretimde öngörülen beceri ve yetkinlikler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (1), 1-9.

Güven, M. (2004). Öğrenme Stilleri ile Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmış Doktora Tezi.

Güzeller, C., & Korkmaz, Ö. (2007). Bilgisayar Destekli Öğretimde Bir Ders Yazilimi Değerlendirmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 155-168. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/819232 Ilgın, S. (2022). “Tam Öğrenme Modeli”, Boğaziçi Enstitüsü, https://istanbulbogazicienstitu.com/tamogrenme-modeli-nedir

Kaya, Z. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Pegem A Yayıncılık, Ankara.

Morgado, F.F.R., Meireles, J.F.F., Neves, C.M. et al. Scale development: ten main limitations and recommendations to improve future research practices. Psicol. Refl. Crít. 30, 3 (2018). https://doi.org/10.1186/s41155-016-0057-1

Parasız, G., & Aras, T. (2012). Teknolojinin Müzik ve Müzik Eğitimi Alanındaki Yeri ve Önemi. X. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 1107.

Rauter, E. A. (2011). Düzene uygun kafalar nasıl oluşturulur. Kaldıraç Yayınevi, İstanbul.

Uçak, N. Ö., & Çakmak, T. (2009). Web sayfası kullanılabilirliğinin ölçülmesi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü web sayfası örneği. Türk kütüphaneciliği, 23(2), 278-298.

Yakut, M. (2019). Müzik öğretmenlerinin etkileşimli tahta kullanma durumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). T.C. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı, Erzurum.

Yıldırım, O., & Şenyürek, E. (2010). İnsan bilgisayar etkileşimi. Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, (s. 1-10), Düzce.

Yıldız, G., & Demircioğlu, N. (1996). Müziğin eğitimdeki yeri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 2(1), 150-152.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

AKYILDIZ, M., BÜYÜK, K., KESKİN, U., & TUNALI, S. (2023). Etkileşimli Dijital Ders Malzemelerinin Kullanımı: Müzik Eğitimi Alanında Bir Araştırma. Dijital Teknolojiler Ve Eğitim Dergisi, 2(2), 113–128. https://doi.org/10.5281/zenodo.10439846