Web 2.0 Araçlarına Dayalı Sosyal Bilgiler Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7487384

Anahtar Kelimeler:

Web 2.0 araçları, sosyal bilgiler öğretimi, akademik başarı, öğretim teknolojileri

Özet

Araştırmanın temel amacı, 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersi Kültür ve Miras öğrenme alanında web 2.0 araçlarına dayalı olarak gerçekleştirilen etkinliklerin, öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisini incelemektir. Araştırma 2022-2023 eğitim-öğretim yılında, Yozgat iline bağlı Sorgun ilçe merkezindeki bir devlet ilkokulunda öğrenim gören 27 deney ve 27 kontrol grubu olmak üzere toplam 54 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma ön-test son-test kontrol gruplu yarı deneysel desene göre modellenmiştir. Deney grubunda araştırmacılar tarafından tasarlanan web 2.0 araçlarına dayalı etkinlikler kullanılırken, kontrol grubunda mevcut öğretim programına dayalı öğretim gerçekleştirilmiş ve asıl uygulama 4 hafta sürmüştür. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen sosyal bilgiler dersi akademik başarı testi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25 programından yararlanılmış ve veriler araştırma alt problemleri doğrultusunda bağımsız örneklemler t-testi ve bağımlı örneklemler t-testi ile analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen istatistiksel analizler sonucunda deney ve kontrol gruplarının ön-test puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmezken; son-test puanları arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Ayrıca hem deney grubu hem de kontrol grubunun gruplar içi bağımlı örneklemler t-testi sonuçlarına göre ön-test ve son test puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Araştırma sonucuna göre, web 2.0 araçlarına dayalı olarak gerçekleştirilen sosyal bilgiler öğretiminin, öğrencilerin akademik başarılarına katkı sağlayacağı söylenebilir.

Referanslar

Almalı, H. & Yeşiltaş, E. (2020). Sosyal bilgiler eğitiminde coğrafya konularının web 2.0 teknolojileri kullanılarak öğretiminin öğrencilerin akademik başarı ve tutumlarına etkisi. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 5(2), 165-182. https://dergipark.org.tr/en/pub/tubad/issue/59101/828476

Altıok, S., Yükseltürk, E., ve Üçgül, M. (2017). Web 2.0 eğitimine yönelik gerçekleştirilen bilimsel bir etkinliğin değerlendirilmesi: Katılımcı görüşleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 6(1), 1-8.

Atıcı, B., ve Yıldırım, S. (2010, Şubat, 10-12). Web 2.0 uygulamalarının e-öğrenmeye etkisi [Sözlü sunum]. 12. Akademik Bilişim Konferansı, Muğla, Türkiye.

Batıbay, E. F. (2019). Web 2.0 uygulamalarının Türkçe dersinde motivasyona ve başarıya etkisi: Kahoot örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Bower, M., Hedberg, J. G., ve Kuswara, A. (2010). A framework for Web 2.0 learning design. Educational Media International, 47(3), 177-198. https://doi.org/10.1080/09523987.2010.518811

Bozkurt, D. Ö. A. (2015). Mobil öğrenme: her zaman, her yerde kesintisiz öğrenme deneyimi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1 (2).

Can, B., ve Usta, E. (2021). The effect of Web 2.0 supported conceptual cartoon on success and attitude. Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal), 5(1), 51-69. https://dergipark.org.tr/en/pub/tayjournal/issue/61174/963828

Çağıltay, K., ve Göktaş, Y. (2013). Öğretim teknolojilerinin temelleri: Teoriler, araştırmalar, eğilimler. Ankara: Pegem Akademi.

Creswell, J. W. (2003). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Elmas, R., ve Geban, Ö. (2012). Web 2.0 tools for 21st century teachers. International Journal of Educational Sciences, 4(1), 243-254.

Erdoğmuş, F. U., ve Çağıltay, K. (2009, Şubat, 11-13). Türkiye’de eğitim teknolojileri alanında yapılan master ve doktora tezlerinde genel eğilimler [Sözlü sunum]. 11. Akademik Bilişim Konferansı, Şanlıurfa, Türkiye.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. and Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. (8th ed.). New York: Mc Graw-Hill.

Gezer, U. ve Ersoy, A. F. (2021). Sosyal bilgiler dersinde mobil uygulamalara dayalı etkinliklerin

akademik başarı, eleştirel düşünme becerisi ve motivasyon üzerine etkisi. Anadolu Journal of

Educational Sciences International, 11(2), 790-825. https://doi.org/10.18039/ajesi.921684

Grosseck, G. (2009). To use or not to use web 2.0 in higher education? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 478-482. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.087

İşman, A., ve Hamutoğlu, N. B. (2013). Sosyal ağların eğitim-öğretim sürecinde kullanılması ile ilgili karma öğrenme öğrencilerinin görüşleri: Sakarya Üniversitesi örneği. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 2(3), 61-67.

Kıroğlu, K. (2006). Yeni ilköğretim programları. Ankara: PegemA Yayınları.

Koçoğlu, E., ve Bulut, İ. (2012). Akıllı tahta kullanımının sosyal bilgiler öğretmenleri açısından değerlendirilmesi (Diyarbakır merkez ilçe örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (19), 242-258. https://dergipark.org.tr/tr/pub/zgefd/issue/47945/606608

Norton, P., ve Hathaway, D. (2008) Exploring two teacher education online learning designs: a classroom of one or many? Journal of Research on Technology in Education, 40, 475-495.

https://doi.org/10.1080/15391523.2008.10782517

Öztürk, C. , Keskin, S., ve Keskin, Y. (2013). İlköğretim okulu 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler derslerinde materyal/teknoloji kullanım durumu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 19(19), 107-120. https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruaebd/issue/355/1934

İndir

Yayınlanmış

2022-12-29

Nasıl Atıf Yapılır

GENCER, Özlem, & GEZER, U. (2022). Web 2.0 Araçlarına Dayalı Sosyal Bilgiler Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi. Dijital Teknolojiler Ve Eğitim Dergisi, 1(2), 83–91. https://doi.org/10.5281/zenodo.7487384

Benzer Makaleler

1 2 3 > >> 

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.